Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 2, 2022
HomeMarketingLàm thế nào để ước tính độ hoạt động hằng ngày của...

Làm thế nào để ước tính độ hoạt động hằng ngày của một sản phẩm (DAU)?

Tác giả của bài viết này đã thông qua mô hình hoạt động hằng ngày đã được đơn giản hóa để ước tính sơ bộ quy mô hoạt động hằng ngày sản phẩm trong một khoảng thời gian trong tương lai. Và sau đó thông qua quy mô của các hoạt động hàng ngày, để ước tính một số lợi ích tiềm năng và cũng như chi phí hoạt động và các dữ liệu khác.

Trong thời gian này, mọi người thường hỏi những câu hỏi sau:

  1. Dựa theo sự mở rộng và duy trì hiện tại, chúng ta có thể đạt được tối đa bao nhiêu độ hoạt động hằng ngày trong tương lai?

  2. Để đạt được độ hoạt động hằng ngày theo lịch trình trong 3 tháng, chúng ta cần xúc tiến quảng cáo ít hơn mỗi ngày hay không?

  3. Ở một quốc gia bất kỳ nào đó, phải đạt được bao nhiêu tỷ lệ giữ chân để một sản phẩm được quảng bá và sinh lời (ROI là dương)?

Trên thực tế, những câu hỏi này về cơ bản là trả lời một câu hỏi, đó là: làm thế nào để ước tính độ hoạt động hàng ngày của một sản phẩm?

Cần có nhiều giải pháp cho vấn đề và một ý tưởng đơn giản được đưa ra. Ý tưởng đó được tóm tắt như sau.

Độ hoạt động hàng ngày sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, việc thay thế sản phẩm, hoạt động vận hành, thay đổi trong hoạt động xúc tiến,… đều sẽ ảnh hưởng đến độ hoạt động hàng ngày. Tất nhiên, một số yếu tố trong số này ít tác động hơn, và một số yếu tố tạm thời không thể đoán trước được. Vì vậy, trong quá trình dự báo, chúng ta có thể loại bỏ một số yếu tố ít ảnh hưởng, để đơn giản hóa để đạt được trạng thái có khả năng tính toán được. (Quá trình đơn giản hóa đến khả năng tính toán này thực sự được gọi là mô hình toán học).

Do đó, để tính toán, trước tiên chúng ta xây dựng một mô hình toán học đơn giản về độ hoạt động hàng ngày.

Xây dựng mô hình toán học về độ hoạt động hàng ngày

Trong số các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày, yếu tố quan trọng nhất thực sự có hai cái, một là số lượng người dùng mới mỗi ngày và hai là tỷ lệ giữ chân người dùng mới.

Độ hoạt động hàng ngày của một ngày nào đó có thể được coi là sự bổ sung của ngày đó, cộng với những người dùng được lưu giữ mới của ngày hôm sau từ ngày hôm trước, cộng với những người dùng được lưu giữ mới trong hai ngày của ngày hôm trước ….

Bằng cách tương tự, chúng ta có thể coi độ hoạt động hàng ngày là “tổng số người dùng mới trong ngày và số người dùng được giữ lại của những ngày trước đó mà được tăng thêm mới trong những ngày đó”. Dựa trên điều này, chúng ta có thể sử dụng một công thức rất đơn giản để biểu thị độ hoạt động hàng ngày.

DAU(n)=A(n)+A(n-1)R(1)+A(n-2)R(2)+… …+A(1)R(n-1)

Trong đó, DAU(n) là độ hoạt động hàng ngày vào ngày thứ n, A(n) là sự tăng mới của ngày thứ n, R(n-1) là tỷ lệ giữ chân người dùng mới ngày thứ n – 1. Nếu chúng ta giả sử rằng mỗi ngày sự tăng mới của người dùng là một giá trị cố định A thì công thức có thể được viết tắt là:

DAU(n)=A(1+R(1)+R(2)+… …+R(n-1))

Công thức trên có thể được coi là một mô hình toán học đơn giản của độ hoạt động hàng ngày. Từ mô hình này, chúng ta có thể thấy rằng sự tăng mới A là một giá trị tương đối xác định, và phần khác:

1 + R (1) + R (2) +…… + R (n-1)

Việc xác định số tiền được giữ lại hơi rắc rối. Có thể sử dụng phương pháp được nói tới ở phần sau để ước tính sự lưu giữ, giữ chân.

Làm thế nào để ước tính sự giữ chân, lưu giữ

Tỷ lệ lưu giữ, giữ chân là chỉ số cốt lõi của một sản phẩm. Hình dưới đây cho thấy đường cong suy giảm tỷ lệ giữ chân, lưu giữ của một sản phẩm.

Đường cong giảm dần tỷ lệ lưu giữ, giữ chân người dùng từ ngày 1 – ngày 30

Từ hình vẽ, chúng ta có thể thấy rằng: đường cong suy giảm của tỷ lệ giữ chân rất giống với đường cong của hàm số lũy thừa. Trên thực tế, đường cong suy giảm của sự giữ chân của hầu hết các sản phẩm trong ngành về cơ bản phù hợp với đường cong của hàm số lũy thừa.

Dựa trên điều này, chúng ta có thể ước tính gần đúng đường cong suy giảm của tỷ lệ giữ chân thông qua hàm số lũy thừa và cũng có thể dự đoán dễ dàng tổng của các chỉ số giữ chân cần thiết trong mô hình độ hoạt động hàng ngày.

Nói chung, trước khi ước tính tỷ lệ giữ chân của một sản phẩm, chúng ta sẽ có một số cơ sở dữ liệu trước. Nếu sản phẩm của bạn đã trực tuyến trong một khoảng thời gian, bạn có thể sử dụng dữ liệu lịch sử làm cơ sở. Nếu sản phẩm chưa trực tuyến, sẽ không có dữ liệu lịch sử, bởi vì tốc độ lưu giữ và tốc độ suy giảm của các loại sản phẩm khác nhau không giống nhau. Do đó, dữ liệu giữ chân gần đúng được lưu giữ của các sản phẩm cùng loại trong ngành để làm tài liệu tham khảo dự đoán cho phù hợp.

Do đó, việc lắp đường cong của sự giữ chân về cơ bản sẽ gặp phải hai tình huống:

  1. Đã biết tỷ lệ giữ chân trong bao nhiêu ngày, ước tính tỷ lệ giữ chân ở sau đó?

  2. Không biết cụ thể tỷ lệ giữ chân mỗi ngày, chỉ biết tỷ lệ giữ chân thứ cấp, tỷ lệ giữ chân hàng tuần, hàng tháng để ước lượng tỷ lệ giữ chân hàng ngày.

Hai tình huống này về bản chất là cùng một vấn đề, ở đây chúng tôi lấy tình huống thứ hai làm ví dụ để giải thích ngắn gọn cách vận hành. Có nhiều phương pháp điều chỉnh đường cong, sau đây tôi xin giới thiệu một phương pháp đơn giản nhất đó là sử dụng excel để tính toán độ ăn khớp đơn giản, các bước cụ thể như sau:

Step 1

Giả sử chúng ta biết rằng tỷ lệ giữ chân thứ cấp của một sản phẩm, tỷ lệ giữ chân ngày 7, tỷ lệ giữ chân ngày 30 như sau:

Tỷ lệ giữ chân một vài ngày của một sản phẩm nào đó

Step 2

Trong excel, hãy viết tỷ lệ lưu giữ, giữ chân theo ngày lưu giữ tương ứng và vẽ biểu đồ phân tán:

Biểu đồ phân tán tỷ lệ lưu giữ

Step 3

Thêm một đường xu hướng vào các điểm phân tán ở trên trong biểu đồ excel và trong các tùy chọn đường xu hướng, hãy chọn một hàm số lũy thừa và chọn hiển thị công thứ của hàm số lũy thừa.

Dựa trên các điểm phân tán vẽ một được cong

Hàm lũy thừa mà chúng ta thu được là:

y = 0,4861 * x ^ (- 0,435), trong đó x là số ngày tương ứng và y là tỷ lệ giữ chân của số ngày tương ứng đó.

Step 4

Dựa trên công thức hàm số lũy thừa thu được, có thể tính được tỷ lệ giữ chân của tất cả các ngày tương ứng.

Tính toán độ hoạt động hàng ngày ước tính

Dựa vào hàm số lũy thừa thu được, sau khi tính toán tỷ lệ giữ chân tương ứng, bạn chỉ cần tổng hợp lại và đưa vào công thức độ hoạt động hàng ngày:

DAU(n)=A(1+R(1)+R(2)+… …+R(n-1))

Bằng cách này, thông qua việc cộng mới việc ước tính hàng ngày, bạn có thể nhận được mức độ hoạt động hàng ngày vào ngày thứ n trong tương lai.

Tóm tắt và tái bút

Mô hình độ hoạt động hàng ngày được đơn giản hóa ở trên chỉ xem xét tác động của việc bổ sung và giữ chân đối với độ hoạt động hàng ngày (các tác động khác cũng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi việc bổ sung và duy trì mới), có thể ước tính gần đúng quy mô độ hoạt động hàng ngày của sản phẩm trong một khoảng thời gian trong tương lai.

Và sau đó thông qua quy mô của độ hoạt động hàng ngày để tiếp tục ước tính một vài lợi ích tiềm năng và các loại dữ liệu như chi phí vận hành. Các tính toán trên nhất định tồn tại sai số và không thể thỏa mãn tất cả các kịch bản thực tế, nhưng ý tưởng tổng thể có thể dùng để làm tài liệu tham khảo, chắc chắn có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề liên quan.

Chúng ta làm một chương trình con, nhập vào các dữ liệu như số tăng mới đầu vào, tỷ lệ giữ chân thì có thể trực tiếp ước lượng được độ hoạt động hàng ngày, phương pháp tính toán chính là phương thức tính toán trong bài viết này.

RELATED ARTICLES
Để lại một bình luận
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments